Weź teraz hapipożyczkę

na LAPTOPA ŁAŁ

i na co tylko chcesz!

RRSO: 78,35%

  • do 15 000 zł na 36 miesięcy
  • pierwsza spłata nawet po 2 miesiącach
  • ekspresowo - od wniosku do wypłaty

Wypełnij formularz,
aby poznać szczegóły.

Oddzwonimy do Ciebie niezwłocznie!

wypełnij to pole
wypełnij to pole
podaj poprawny nr telefonu
podaj poprawny pesel
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wymienionych w formularzu w celu przedstawienia mi oferty produktów i usług IPF Polska Spółka z o.o.,[...] w tym na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz używanie dla celów marketingu bezpośredniego telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (w tym poprzez kontakt telefoniczny) i automatycznych systemów wywołujących, w szczególności na potrzeby przygotowania dla mnie oferty pożyczki oraz potwierdzam otrzymanie informacji, że: 1. Administratorem danych jest IPF Polska Spółka z o.o., z siedzibą Al. Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa („IPF”). Dane są przetwarzane przez IPF w celu wypełnienia usprawiedliwionych potrzeb IPF, wynikających z przepisów prawa, za który uważa się w szczególności marketing dotyczący własnych produktów i usług. 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak są niezbędne do wypełnienia wskazanej wyżej usprawiedliwionej potrzeby i ewentualnego złożenia wniosku o pożyczkę oraz zawarcia umowy pożyczki, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 3. Osoby, których dane są przetwarzane, mają prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich poprawiania a także prawo do sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo żądania ich usunięcia. Podanie danych jest dobrowolne. Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.), ustawa z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171, poz. 1800, ze zm.)
zgoda jest obowiązkowa

Dziękujemy

Twoje zgłoszenie zostało wysłane
Nasz konsultant niebawem
skontaktuje się z Tobą
z numeru 222 062 124


Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla przykładu reprezentatywnego wynosi: 78,35 %, całkowita kwota pożyczki: 6 000 zł; oprocentowanie stałe: 10 % rocznie; czas obowiązywania umowy: 36 miesięcy; wysokość miesięcznych równych rat: 360,89 zł; całkowita kwota do zapłaty: 12 991,75 zł; całkowity koszt pożyczki 6 991,75 zł (w tym: odsetki 1 008,55 zł, opłata przygotowawcza 1 495,80, prowizja 4 487,40 zł). Kalkulacja została dokonana na dzień 24.04.2019 r.

Pożyczkodawcą jest IPF Polska Sp. z o.o. Niniejszy materiał nie jest ofertą w rozumieniu przepisów prawa, ma charakter wyłącznie informacyjny. Przyznanie pożyczki zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy.

W przypadku niespłacenia wymagalnej kwoty raty w terminie spłaty raty pożyczki lub spłacenia jej w niepełnej wysokości („opóźnienie”), Pożyczkodawca zastrzega sobie możliwość naliczenia odsetek w wysokości dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie (odsetki maksymalne za opóźnienie). Na dzień zawarcia Umowy stawka odsetek za opóźnienie wynosi 14%. Ponadto Pożyczkobiorca może zostać zobowiązany do pokrycia kosztów dochodzenia zwrotu Pożyczki na drodze postępowania sądowego i/lub egzekucyjnego. W przypadku nie wywiązywania się Pożyczkobiorcy z umowy pożyczki Pożyczkodawca może przekazać dochodzenie roszczeń zewnętrznemu podmiotowi.

Informujemy, że działamy w oparciu o przepisy polskiego prawa określone w szczególności w Kodeksie cywilnym oraz Ustawie o kredycie konsumenckim.

W przypadku łącznego spełnienia przesłanek określonych w artykule 14 lub 16 lub 17 lub 18 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U. Nr 81, poz. 530), Pożyczkodawca ma prawo przekazać informacje o zobowiązaniach Pożyczkobiorcy do Biur Informacji Gospodarczej, co może mieć wpłynąć na ocenę zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy. Przekazanie danych Pożyczkobiorcy do Biur Informacji Gospodarczej jest dokonywane na podstawie pisemnej umowy o udostępnianie informacji gospodarczych zawartej przez Pożyczkodawcę z Biurem Informacji Gospodarczej oraz w oparciu o przepisy rozdziału 3 ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Na postawie pełnomocnictwa udzielonego przez Pożyczkobiorcę Pożyczkodawca może przekazać do Biura Informacji Kredytowej dane osobowe dotyczące Pożyczkobiorcy oraz dane dotyczące jego zobowiązań wobec Pożyczkodawcy w celu ich gromadzenia, przetwarzania i udostępniania przez Biuro Informacji Kredytowej.

Administratorem danych osobowych jest IPF Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (02-305) przy Al. Jerozolimskie 136, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000333174, NIP 7010191956, REGON 141948913, o kapitale zakładowym w wysokości 10.000.000,00 zł, który został wpłacony w całości. Dane Pożyczkobiorcy przetwarzane będą w celu wykonania umowy. W zależności od wyrażonej dobrowolnie zgody Pożyczkobiorcy, dane mogą być także udostępniane partnerom biznesowym administratora danych. Pożyczkobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych, żądania ich poprawiania lub usunięcia. Podanie danych jest dobrowolne. Infolinia: 22 395 85 87 (opłata według taryfy operatora).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a IPF Polska Sp. z o.o., jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

Wszelkie prawa do zawartości strony internetowej zastrzeżone dla IPF Polska Sp. z o.o.

Zgodnie z wymogami firmy Google informujemy, że minimalny okres na jaki udzielane są hapipożyczki wynosi 3 miesiące a maksymalny 36 miesiący. Maksymalna Roczna Rzeczywista Stopa Oprocentowania hapipożyczki wynosi 491,47% (na dzień 26 czerwca 2017 r.).